Lukijalta | Metsästys ei uhkaa luonnon monimuotoisuutta Evolla

Pepe Forsberg on kirjoittanut kirjan majavista ja kirja tuo monelle paljon uutta tietoa majavien elämästä. Majavan mailla -kirja kertoo myös Lammin Evolla elävistä majavista ja majavien tuomasta hyödystä luonnon monimuotoisuudelle. Kirjasta oli Keski-Hämeessä juttu, jossa mainittiin myös majavien metsästys.

Majavista puhuttaessa tulee muistaa, että majavat aiheuttavat euromääräisesti suuria metsävahinkoja metsien omistajille. Siksi niiden kannanhoidossa pitää huomioida maanomistajat ja heidän tahtotilansa erityisen tarkasti. Majavanmetsästys on tarpeellista juuri näiden vahinkojen rajoittamiseksi. Kanadanmajava on myös vieraslaji. Se menestyy ja lisääntyy uhanalaista euroopanmajavaa tehokkaammin ja kilpailee sen kanssa elintilasta. Kanadanmajava on pääosin syrjäyttänyt euroopanmajavan niiltä alueilta, joille on alun perin istutettu kumpaakin lajia. Evon majavat ovat juuri kanadanmajavia.

Metsästys ei ole uhka luonnon monimuotoisuudelle, sillä metsästyksen kestävyyttä säädellään tarkoin metsästysajoilla, saaliskiintiöillä ja alueellisilla rajoituksilla, jotka perustuvat vuosittaisiin riistalaskentoihin ja tutkimukseen. Esimerkiksi Satakunnan euroopanmajavajahti on pyyntiluvanvaraista toimintaa ja siten tarkasti säädeltyä. On myös tarpeen muistaa, että haitallisten vieraslajien (minkki, supikoira) metsästys on tutkimustietoon perustuen luonnon monimuotoisuutta edistävää toimintaa. Lisäksi metsästäjien tekemä riistan elinympäristöjen hoitotyö kosteikoilla ja pelto- ja metsäympäristössä hyödyttää varsin laajasti muitakin kuin riistalajeja.

Evolla on pitkät perinteet metsästykselle. Metsähallituksen Evon metsästysalue on Etelä-Suomen suurin lupa-alue, mihin kuka tahansa voi ostaa päivälupia, mukaan lukien metsästysseuroihin kuulumattomat metsästäjät. Evon alue onkin hyvin suosittu metsästyskohteena. Evo tarjoaa mahdollisuuksia kestäviin tapoihin nauttia luonnosta ja luonnonantimista metsästyksen, kalastuksen ja luonnossa liikkumisen merkeissä. Metsästys ei ole uhka luonnon monimuotoisuudelle myöskään Evolla, sillä sielläkin metsästyksen kestävyyttä säädellään tarkoin. Evon retkeilyalueella majavien metsästys perustuu erillisiin lupiin, majavaa ei voi metsästää alueelle hankittavilla pienriistaluvilla. Mikäli Evolla olisi merkkejä majavien luvattomasta metsästyksestä, olisi niistä tehtävä ilmoitus viranomaisille.

Kati Heinonen toiminnanjohtaja Lammin riistanhoitoyhdistys

Chris Karppinen toiminnanjohtaja Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiri

Lue myös: Pepe Forsbergin vastaus

Evolla majavan mailla -uutinen